تیزه طرح پرچین

مختص پوشش تاج و شیارهای سقفهای پرچین